mely létrejött egyrészről a megjelölt megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Reactor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 9. (továbbiakban: Vállalkozó) között a megrendeléskor megjelölt időpontban az alábbi feltételekkel.

1. Megbízás tárgya

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt munkákat (kis- és nagyformátumú digitális nyomtatás, kötészeti és konfekcionálási feladatok, reklámeszközök, digitális próba, képfeldolgozás, kihelyezés, stb.) a tőle és eszközeitől elvárható legjobb minőségben elvégzi.

2. Vállalási határidő

A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a visszaigazolt vállalási határidő módosulása előre látható, úgy a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja.

3. Információ kezelés

A Vállalkozó vállalja, hogy a munka során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. A Megrendelő kötelessége, hogy a szerződés teljesítése érdekében minden szükséges adattal a Vállalkozót ellássa.

4. Felelősségvállalás

A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben történő elvégzéséért, mindazonáltal felelősséget legfeljebb csak az elvégzett munka ellenértékéig vállal.

Vállalkozó szükség esetén szerződésben vállalt feladatainak teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót igénybe venni, melyről Megrendelőt nem köteles tájékoztatni. Vállalkozó alvállalkozója munkájáért azonban ugyanúgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

A Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal kezeli a Megrendelőtől átvett adathordozókat, felelősséget azonban csak az adathordozóért vállal, az azon található adatokért, azok esetleges részben vagy egészben történő megsemmisülése miatti károkért nem.

A munkák elkészülte után a Vállalkozónál hagyott/felejtett adathordozókat – egyéb megállapodás hiányában – felelősségvállalás kötelezettsége nélkül 3 hónapig őrizzük.

A Megrendelő köteles az elvégzett munka minőségéről, használhatóságáról, további feldolgozásra való alkalmasságáról meggyőződni. Ha az elkészült munkát megtekintés nélkül harmadik fél részére elküldeti, ez egyben azt is jelenti, hogy az ellenőrzésről saját felelősségére lemond, vagy azt a harmadik félre ruházza át.

A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, a szerzői jogoknak megfelelő felhasználásáért, stb. kizárólagos felelősséget vállal.

5. Reklamáció

Amennyiben az elvégzett munkával kapcsolatban minőségi kifogás merülne fel, úgy Megrendelő vállalja, hogy a probléma okának kiderítésére, megoldására először a Vállalkozónak biztosít lehetőséget.

Reklamációt Vállalkozó csak úgy tud elfogadni, ha Megrendelő a kivizsgáláshoz szükséges valamennyi adatot és anyagot a rendelkezésére bocsájtja.

A külső behatás okozta mechanikai sérülésekkel vagy mennyiséggel kapcsolatos reklamációkat kizárólag a telephelyünkön történő átadás-átvétel során jelezve tudjuk csak elfogadni (kivétel, ha a terméken egyértelműen azonosítható, hogy a mechanikai sérülés, illetve hiány még a gyártás során keletkezett).

6. Munka átvétele

Megrendelő vállalja, hogy az elkészült munka átvételéről/elszállításáról az elkészítéstől számított egy héten belül gondoskodik.

7. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

Ha a két fél között egyéb megállapodás nincs, a megrendeléskor érvényben lévő listaár vagy árajánlat szerinti ár alapján kerül a munka vállalkozói díja kiszámlázásra.

Egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő a vállalkozói díjat legkésőbb az elkészült munka átvételekor készpénzben vagy bankkártyával köteles kiegyenlíteni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A § bekezdésének megfelelő késedelmi kamatot számolhat fel.

A Megrendelő köteles nyilatkozni, amennyiben a megrendelt munka mentes a termékdíj-kötelezettség alól. Nyilatkozat hiányában a termékdíj kiszámlázásra kerül.

8. Általános rendelkezések

Jelen szerződés bármely pontjától eltérni kizárólag mindkét fél által hitelesített írásos külön megállapodás keretében lehet. A külön megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében jelen szerződés az irányadó.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

Megrendeléseit ezúton is nagyon köszönjük!